Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học

Đăng ngày: 2020-09-17 14:06:15
Sửa ngày: 2020-09-17 14:06:15
Ngày ký: 04/09/2020
Ngày hiệu lực: 20/10/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: 28_2020_TT_BGDDT_dieu-le-truong-tieu-hoc.pdf
Kích thước: 2.16 MB
Tải về


….

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày  20 tháng 10 năm 2020. Thông tư này thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 40, bổ sung thêm Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

Hiệu trưởng các trường có cấp tiểu học triển khai cho CBGV của đơn vị