Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Đăng ngày: 2020-09-17 14:01:30
Sửa ngày: 2020-09-17 14:01:30
Ngày ký: 15/09/2020
Ngày hiệu lực: 15/09/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: BGDDT-Chi-thi-nam-hoc-2020-2021.pdf
Kích thước: 675.86 KB
Tải về


Tên file: 16_CT-UBND_Chi-thi-nam-hoc-2020-2021.signed.pdf
Kích thước: 326.68 KB
Tải về


Tên file: 2895_SGDDT-HCQT_CV_trienkhai-nhiem-vu-nam-hoc-2020-2021.signed.pdf
Kích thước: 330.19 KB
Tải về


Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc  thông báo đến toàn thể CB,CCVC-NLĐ thuộc đơn vị mình quản lý quán triệt và triển khai thực hiện 02 văn bản quan trọng đính kèm (Chỉ thị 666/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị 16/CT-UBND của UBND tỉnh) trong thời gian sớm nhất.