V/v thông báo, khuyến nghị ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích

Đăng ngày: 2020-02-18 14:18:55
Sửa ngày: 2020-02-18 14:18:55
Ngày ký: 10/02/2020
Ngày hiệu lực: 10/02/2020
Người đăng: pgdthuthua

Tên file: tuyen_truyen_khuyen_nghi_thuc_hien_TTHC.docx.signed.pdf
Kích thước: 470.24 KB
Tải về


Tên file: STTTT_BCTT_tuyen_truyen_khuyen_nghi_thuc_hien_TTHC.docx.signed.pdf
Kích thước: 394.79 KB
Tải về