V/v vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng tập trung từ tỉnh đến xã do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý