Dự thảo Nghị quyết bổ sung NQ 24Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Tên file: 1719547971_Du-thao-Nghi-quyet-bo-sung-NQ-24.docx
Tải về
Tên file: 1719547971_Du-thao-To-trinh-bo-sung-NQ-24.docx
Tải về