Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vừa qua, các đại biểu được nghe Giáo sư (GS) Hoàng Chí Bảo thông tin chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo Long An lược trích một số nội dung quan trọng tại cuộc nói chuyện của GS.

Năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm các cấp, các ngành, địa phương tổ chức đại hội Đảng để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, chúng ta nghiên cứu về chuyên đề này trong bối cảnh như vậy là rất có ý nghĩa.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Long An

Nội dung chuyên đề năm 2020 bao quát một vấn đề rất rộng lớn về cả lý luận và thực tiễn. Chuyên đề này nổi bật về đặc trưng lý luận, thể hiện trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là bản Di chúc của Người. Dù chỉ khoảng 1.000 từ, nhưng Di chúc đã kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về ĐĐKTDT.

Trao đổi về những điểm nhấn cần thiết, GS Hoàng Chí Bảo lưu ý, khi nghiên cứu chuyên đề phải coi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, trọn vẹn để tránh tình trạng trùng lặp, dàn trải. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, khối ĐĐKTDT bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân.

Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Bên cạnh đó, khi giảng dạy nội dung này, GS cũng lưu ý 3 mệnh đề nổi bật được đúc kết trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là “Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành”.

Ngoài ra, đoàn kết không chỉ là vấn đề đạo đức, nhận thức khoa học mà còn là giá trị văn hóa vì nó bao hàm cả sự bao dung, độ lượng. GS chỉ ra, đoàn kết cần phải chân thành, khiêm tốn, tự tin. “Không có gì tốt hơn là sự thành thật. Lời nói từ trái tim đến trái tim là con đường ngắn nhất để người ta xích lại gần nhau”. Đó là điểm thiết thực khi nói về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng, nội dung chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2020 bao quát một vấn đề rất rộng lớn về cả lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

GS cũng nói về 5 thực hành lớn trong đời Bác: Đó là thực hành sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn; thực hành dân chủ; thực hành dân vận; ĐĐKTDT; đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính. Đặc biệt, chữ “dân” có số lượng nhiều nhất trong bản từ vựng của Hồ Chí Minh. Người cũng chỉ rõ các nguyên tắc ĐĐKTDT. Đó là phải tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái, đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình, phê bình và đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc.

Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “gánh vác một phần”.

Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức được sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề đó. Người nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của vấn đề là đoàn kết, “một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Người yêu cầu “các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi mắt mình”. “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi”; “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”;…

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định bài học ĐĐKTDT chính là sức mạnh to lớn đưa đất nước ta vượt qua nhiều thời điểm khó khăn, gian khổ đến thành công. Ngày nay, bài học ĐĐKTDT càng mang tính thời sự, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải kiên định mục tiêu lý lưởng cách mạng của Đảng là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Chuyên đề Chỉ thị 05 học tập và làm theo Bác năm 2020 “Tăng cường khối ĐĐKTDT, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào nền nếp./.

                                                                                                                          Nguyệt Nhi (lược ghi)

Nguồn: http://baolongan.vn/tang-cuong-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-a87782.html