Triển khai văn bản quy phạm pháp luật

Tên file: 09.pdf
Tải về
Tên file: 12.pdf
Tải về
Tên file: 13.pdf
Tải về

Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trợ đường bộ;

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ  về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, Điểm c Khoản 1 Điều 64, Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản